Ophiognomonia ( = Gnomonia ) leptostyla

الاسم والعائلة Ophiognomonia ( = Gnomonia ) leptostyla ( Anamorph : Marssoniella julandis ) (Gnomoniaceae/Ascomycota)
الموقع مصياف / حماه
التاريخ 01/06/2021
التصوير عدي سلوم
التعريف عدي سلوم
الاسم بالعربي فطر أنثراكنوز الجوز (تبقع مارسونينا)
الشرح

Ophiognomonia ( = Gnomonia ) leptostyla ( Anamorph : Marssoniella julandis )

تفاصيل