فطور

الاسم الصورة _
Aecidium echii
تفاصيل
Agaricus arvensis
تفاصيل
Agaricus bitorquis
تفاصيل
Agaricus campestris
تفاصيل
Agaricus sp.
تفاصيل
Albugo candida
تفاصيل
Alternaria brassicicola
تفاصيل
Amanita caesarea
تفاصيل
Amanita echinocephala ( = A. solitaria )
تفاصيل
Amanita ovoidea
تفاصيل
Amanita proxima ( = A. ovoidea var. proxima )
تفاصيل
Amanita strobiliformis
تفاصيل
Amanita vaginata
تفاصيل
Amanita verna
تفاصيل
Annulohypoxylon ( = Hypoxylon ) sp.
تفاصيل
Armillariella mellea
تفاصيل
Athelia rolfsii (Anamorph:Sclerotium rolfsii)
تفاصيل
Aureoboletus ( = Boletus ) mirabilis
تفاصيل
Auricularia auricula-judae
تفاصيل
Auricularia fuscosuccinea
تفاصيل
Battarrea phalloides
تفاصيل
Boletus badius
تفاصيل
Boletus satanas
تفاصيل
Bovista dermoxantha
تفاصيل
Brefeldia maxima
تفاصيل
Calocera ( = Clavaria ) cornea
تفاصيل
Calvatia gigantea
تفاصيل
Candolleomyces candolleana ( = Psathyrellus candolleanus )
تفاصيل
Cantharellus cibarius
تفاصيل
Cantharellus ferruginascens ( = Cantharellus cibarius var. ferruginascens )
تفاصيل
Cerotelium fici
تفاصيل
Chlorophyllum molybdites
تفاصيل
Chroogomphus rutilus (= Gomphidius viscidus )
تفاصيل
Cladosporium herbarum
تفاصيل
Clathrus ruber
تفاصيل
Clavulina cinerea
تفاصيل
Clitocybe (= Lepista) nuda
تفاصيل
Clitocybe odora
تفاصيل
Clitocybe rivulosa
تفاصيل
Colus ( = Clathrus ) hirudinosus
تفاصيل
Coprinellus (= Coprinus) disseminatus
تفاصيل
Coprinellus domesticus
تفاصيل
Coprinopsis atramentarius
تفاصيل
Coprinopsis comatus
تفاصيل
Coprinopsis lagopus
تفاصيل
Coprinopsis picacea ( = Coprinus picaceus )
تفاصيل
Coriolopsis gallica
تفاصيل
Cortinarius orellanus
تفاصيل
Crepidotus mollis
تفاصيل
Cyathus olla
تفاصيل
Cyathus stercoreus
تفاصيل
Cyclocybe aegerita ( = Agrocybe cylindracea )
تفاصيل
Cymadothea trifolii (anamorph : Polythrincium trifolii)
تفاصيل
Daldinia concentrica
تفاصيل
Dictyocephalos attenuatus
تفاصيل
Entyloma eryngii
تفاصيل
Exidia glandulosa
تفاصيل
Fomes fomentarius
تفاصيل
Fusicladium ( = spilocaea ) eriobotryae
تفاصيل
Ganoderma applanatum
تفاصيل
Ganoderma lucidum
تفاصيل
Geastrum saccatum
تفاصيل
Geastrum sp.
تفاصيل
Gliophorus psittacinus ( = Hygrocybe psittacina )
تفاصيل
Gliophorus reginae
تفاصيل
Gloeophyllum abietinum
تفاصيل
Gloeophyllum sepiarium
تفاصيل
Gymnopilus junonius ( = G. spectabilis )
تفاصيل
Gymnosporangium confusum
تفاصيل
Gymnosporangium sabinae
تفاصيل
Helicoceras ( = Sirosporium ) celtidis
تفاصيل
Helvella crispa
تفاصيل
Helvella leucomelaena
تفاصيل
Helvella monachella
تفاصيل
Hericium cirrhatum
تفاصيل
Hericium ramosum
تفاصيل
Hohenbuehelia ( = Pleurotus ) petaloides
تفاصيل
Hydnellum aurantiacum
تفاصيل
Hydnellum sarcodon
تفاصيل
Hydnum(=Dentinum) repandum
تفاصيل
Hygrocybe chlorophana
تفاصيل
Hygrocybe conica
تفاصيل
Hygrophorus russula
تفاصيل
Infundibulicybe ( = Clitocybe ) squamulosa
تفاصيل
Laccaria laccata
تفاصيل
Lacrymaria lacrymabunda ( = L. velutina )
تفاصيل
Lactarius atlanticus
تفاصيل
Lactarius sanguifluus
تفاصيل
Lentinus tigrinus
تفاصيل
Leocarpus fragilis
تفاصيل
Lepiota brunneoincarnata
تفاصيل
Leucoagaricus leucothites
تفاصيل
Leucocoprinus birnbaumii (= Lepiota lutea )
تفاصيل
Leveillula taurica
تفاصيل
Lycoperdon perlatum
تفاصيل
Macrolepiota procera
تفاصيل
Marasmius rotula
تفاصيل
Marssonina juglandis ( telemorph: Gnomonia leptostyla )
تفاصيل
Melampsora euphorbiae
تفاصيل
Melampsora pulcherrima
تفاصيل
Melanoleuca excissa
تفاصيل
Melanoleuca grammopodia
تفاصيل
Melanoleuca humilis
تفاصيل
Meripilus ( = Polyporus ) giganteus
تفاصيل
Montagnea arenaria
تفاصيل
Morchella conica
تفاصيل
Morchella elata
تفاصيل
Morchella esculenta
تفاصيل
Mucilago crustacea
تفاصيل
Mutinus caninus
تفاصيل
Mycena seynii
تفاصيل
Myriostoma coliforme
تفاصيل
Naematelia ( = Tremella ) aurantia
تفاصيل
Omphalotus olearius
تفاصيل
Ophiognomonia ( = Gnomonia ) leptostyla
تفاصيل
Panaeolus campanulatus
تفاصيل
Parasola ( = Psathyrella ) conopilea
تفاصيل
Parasola (= Coprinus) plicatilis
تفاصيل
Peronospora fabae
تفاصيل
Peziza cerea
تفاصيل
Peziza domiciliana
تفاصيل
Peziza gerardii
تفاصيل
Phallus impudicus
تفاصيل
Phlebia coccineofulva
تفاصيل
Pholiota carbonaria
تفاصيل
Pholiota sp
تفاصيل
Pholiota spumosa
تفاصيل
Phragmidium mucronatum
تفاصيل
Physoderma (= Urophlyctis) leproides
تفاصيل
Phytophthora infestans
تفاصيل
Pilobolus crystallinus
تفاصيل
Pisolithus tinctorius (P. arhizus)
تفاصيل
Plasmopara viticola
تفاصيل
Pleurotus ostreatus
تفاصيل
Polyporus meridionalis
تفاصيل
Polystigma fulvum ( = P. ochraceum )
تفاصيل
Porodaedalea ( = Phellinus ) pini
تفاصيل
Protomyces macrosporus
تفاصيل
Psathyrella candolleana
تفاصيل
Pseudoplectania nigrella ( = Peziza nigrella )
تفاصيل
Puccinia annularis
تفاصيل
Puccinia bupleuri
تفاصيل
Puccinia carduorum
تفاصيل
Puccinia conii
تفاصيل
Puccinia coronata
تفاصيل
Puccinia echinopsis
تفاصيل
Puccinia hysterium (= P. tragopogonis)
تفاصيل
Puccinia jasmini
تفاصيل
Puccinia madritensis
تفاصيل
Puccinia malvacearum
تفاصيل
Puccinia purpurea
تفاصيل
Puccinia smyrnii
تفاصيل
Ramaria ( = Clavaria ) aurea
تفاصيل
Ramaria stricta
تفاصيل
Rhizoctonia bataticola ( = Macrophomina phaseolina ) Telemorph: Thanatephorus cucumeris
تفاصيل
Rhizopogon luteolus
تفاصيل
Rhizopogon sp
تفاصيل
Russula rosea
تفاصيل
Russula xerampelina
تفاصيل
Saproamanita vittadinii
تفاصيل
Sarcodon squamosus ( = Hydnum squamosum )
تفاصيل
Sarcosphaera coronaria
تفاصيل
Schizophyllum commune
تفاصيل
Scleroderma cepa
تفاصيل
Scleroderma sp
تفاصيل
Scleroderma verrucosum
تفاصيل
Shcizophyllum commune
تفاصيل
Sowerbyella ( = Aleuria ) rhenana
تفاصيل
Sporisorium cruentum
تفاصيل
Sporisorium reilianum ( = Sphacelotheca reiliana )
تفاصيل
Stropharia coronilla
تفاصيل
Suillus(=Boletus) mediterraneensis
تفاصيل
Taphrina deformans
تفاصيل
Tapinella ( = Paxillus ) panuoides
تفاصيل
Terana caerulea
تفاصيل
Trametes ochracea
تفاصيل
Trametes versicolor ( = Coriolus versicolor )
تفاصيل
Tremella mesentrica
تفاصيل
Trichaptum abietinum
تفاصيل
Trichaptum biforme
تفاصيل
Tricholoma caligatum
تفاصيل
Tricholoma terreum
تفاصيل
Tricholomopsis rutilans
تفاصيل
Tubifera ( = Stemonitis ) ferruginosa
تفاصيل
Uromyces behenis
تفاصيل
Uromyces helichrysi
تفاصيل
Uromyces rumicis
تفاصيل
Uromyces striatus
تفاصيل
Ustilago avenae
تفاصيل
Ustilago cynodontis
تفاصيل
Ustilago nuda
تفاصيل
Volvariella bombycina
تفاصيل
Volvopluteus gloiocephalus ( = Volvariella gloiocephala )
تفاصيل
Xanthoporus ( = Albatrellus ) syringae
تفاصيل
Xanthoria parietina
تفاصيل
Xylaria hypoxylon
تفاصيل