حشرات

Acherontia atropos

تفاصيل

Acrometopa syriaca

تفاصيل

Agalmatium flavescens

تفاصيل

Agapanthia cardui

تفاصيل

Agapanthia suturalis

تفاصيل

Agapanthia violacea

تفاصيل

Allancastria ( = Zerynthia ) cerisyi

تفاصيل

Amata mestralii

تفاصيل

Anax parthenope

تفاصيل

Anthrenus verbasci

تفاصيل

Aphis fabae

تفاصيل

Argynnis pandora

تفاصيل

Aricia bassoni

تفاصيل

Asilidae

تفاصيل

Blepharopsis mendica

تفاصيل

Calopteryx syriaca

تفاصيل

Capnodis carbonaria

تفاصيل

Carabus impressus palestinus

تفاصيل

Carpocoris mediterraneus

تفاصيل

Cerambyx dux

تفاصيل

Chrysomphalus aonidum

تفاصيل

Chrysoperla carnea

تفاصيل

Cigaritis acamas

تفاصيل

Coccinella septempunctata

تفاصيل

Coniocleonus nigrosuturatus

تفاصيل

cordulegastridae

تفاصيل

Corythauma ayyari

تفاصيل

Cymindis andreae

تفاصيل

Daphnis nerii

تفاصيل

Dionconotus neglectus

تفاصيل

Dorcus parallelipipedus

تفاصيل

Dorylus flavus

تفاصيل

Empusa fasciata

تفاصيل

Empusa sp.

تفاصيل

Ephemeroptera

تفاصيل

Epicallia villica

تفاصيل

Euchloe belemia

تفاصيل

Eupeodes (=Syrphus) corollae

تفاصيل

Eurydema ornata

تفاصيل

Forda riccobonii

تفاصيل

Forficula auricularia

تفاصيل

Graphosoma italicum

تفاصيل

Gryllotalpa gryllotalpa

تفاصيل

Hippodamia tredecimpunctata

تفاصيل

Hippotion celerio

تفاصيل

Hyalomorpha halys

تفاصيل

Hyalothrips tritici ( = H. cerealis )

تفاصيل

Icerya purchasi

تفاصيل

Iphiclides pondalirius

تفاصيل

Iris oratoria

تفاصيل

Julodis andreae

تفاصيل

Lampyris noctiluca

تفاصيل

Leptoglossus oxidentalis

تفاصيل

Limenitis reducta

تفاصيل

Lixus algirus

تفاصيل

Lymantria dispar

تفاصيل

Megascolia maculata

تفاصيل

Meloe proscarabaeus

تفاصيل

Melolontha melolontha

تفاصيل

Neuroterus quercusbaccarum

تفاصيل

Nononecta sp

تفاصيل

Ocneropsis bethlehemita

تفاصيل

Ophelimus meskelli

تفاصيل

Oryctes nasicornis

تفاصيل

Oxycarenus hyalinipennis

تفاصيل

Oxythyrea cinctella

تفاصيل

Papilio demoleus

تفاصيل

Philipomyia graeca

تفاصيل

Phlogophora meticulosa

تفاصيل

Pieris rapae

تفاصيل

Platycnemis dealbata

تفاصيل

Pterochloroides persicae

تفاصيل

Rhagnoycha sp

تفاصيل

Rhynchophorus ferrugineus

تفاصيل

Rhynocoris iracundus

تفاصيل

Saga ornata

تفاصيل

Saturnia pyri

تفاصيل

Schistocerca gregaria

تفاصيل

Sesamia cretica

تفاصيل

Spilostethus ( = Lygaeus ) pandurus

تفاصيل

Spilostethus saxatilis ( = Lygaeus saxatilis )

تفاصيل

Stenopterus rufus

تفاصيل

Stenozygum coloratum

تفاصيل

Stictoleptura cordigera

تفاصيل

Stictoleptura rubra

تفاصيل

Syritta pipiens

تفاصيل

Syrphus ribesii

تفاصيل

Theretra alecto

تفاصيل

Thyreus histrionics

تفاصيل

Trithemis arteriosa

تفاصيل

Tropinota hirta ( = Epicometis hirta )

تفاصيل

Utetheisa pulchella

تفاصيل

Vanessa atalanta

تفاصيل

Volucella zonaria

تفاصيل

Zeuzera pyrina

تفاصيل

Zygaena graslini

تفاصيل